Moduly zákazkového systému

Report designer

Report designer slúži pre vizuálnu a obsahovú úpravu všetkých tlačových zostáv v systéme. Pomocou modulu môžete jednoducho vytvoriť originálny a pútavý vzhľad tlačených dokumentov, prispôsobiť tlačivá vlastným požiadavkám alebo vytvoriť cudzojazyčné...

Reklamácie

Evidencia dodávateľských a odberateľských reklamácií umožňuje hladký priebeh celej reklamácie až po jej vyriešenie. Reklamácie je možné jednoducho triediť podľa aktuálneho stavu, prípadne kontrolovať ich priebeh podľa evidovanej histórie. Systém tak...

Dokumenty

Pokročilá evidencia dodávateľských a odberateľských dokumentov zabezpečí okamžitú dostupnosť ktoréhokoľvek dokumentu. Dokumenty sú prehľadne radené podľa rokov, typu / druhu ale aj podľa súvisiacich zákaziek. Jeden dokument môže obsahovať ľubovoľné...

Úlohy

Modul slúži ako perfektný nástroj na zadávanie a plánovanie úloh pre zamestnancov. Je možné ho využiť napríklad aj medzi rôznymi oddeleniami, ktoré si vzájomne dokážu určiť úlohy tak, aby bola spolupráca medzi nimi maximálne efektívna. Úlohy sú...

Pracovné výkony

Pomocou modulu je možné evidovať všetky pracovné výkony jednotlivých zamestnancov na konkrétnych zákazkách, úlohách alebo iných pracovných zaradení ako PN, dovolenka a podobne. Na základe evidencie je možné jednoducho získať podklad pre mzdy...

Cenové ponuky

Kvalitne vypracovaná cenová ponuka rozhodne o tom, či sa uskutoční následná objednávka a nakoľko bude pre firmu výnosná. Dobre nastaviť cenovú ponuku nie je jednoduché, preto je nutné mať pod kontrolou úplne všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť...

Príjemky

Príjemky slúžia na príjem tovaru do skladu. Príjemka okrem potrebných náležitosti a automatických sumárov obsahuje aj viacero vylepšení, ktoré uľahčujú a zefektívňujú prácu. Sú to napríklad automatické prepočty cien v rámci DPH, prepočítavanie cien...

Výdajky

Výdajky slúžia na výdaj tovaru zo skladu. Výdajka okrem potrebných náležitosti a automatických sumárov obsahuje aj viacero vylepšení, ktoré uľahčujú a zefektívňujú prácu. Sú to napríklad automatické prepočty cien v rámci DPH, prepočítavanie cien...

Partneri

Slúži na detailnú evidenciu všetkých osôb a firiem v systéme typu: zamestnanec, odberateľ, dodávateľ, výrobca a investor. Jednotlivý partneri podľa typu obsahujú rozsiahle množstvo evidencií a možností. Napríklad prevádzky, bankové účty pri...

Technologické postupy

Technologický postup slúži na evidenciu operácií správneho postupu pri vykonávaní práce a zároveň určuje výrobné prostriedky a náklady potrebné pre výrobu. Pomocou modulu je možné zabezpečiť správny a optimálny priebeh výroby, ktorý bude zároveň...

Produkty

Základ skladovej evidencie tvoria skladové karty (produkty). Jednotlivé skladové karty evidujú všetky dôležité informácie o samotnom tovare. Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú produkty radené do dynamických kategórií. Okrem množstva atribútov,...

Stroje

Evidencia strojov a zariadení je veľmi dôležitou časťou pre každú výrobu alebo servisné stredisko. Významným faktorom vo výrobnom procese zákazky je dostupnosť a umiestnenie potrebného stroja alebo zariadenia. Dostupnosť sa odvíja od vyťaženia...

Objednávky

Umožňuje vytvárať odberateľské alebo dodávateľské objednávky. Systém dokáže automaticky vygenerovať objednávku zo zákazky, podľa aktuálneho stavu skladu a požadovaných objemov potrebných pre plánované zákazky. Po prijatí materiálu systém dokáže...

Faktúry

Fakturácia zohráva veľmi dôležitú úlohu firemnej administratívy. Evidencia faktúr obsahuje všetky potrebné náležitosti tak, aby bola v súlade s aktuálnou legislatívou. Agenda obsahuje predfaktúry, faktúry, cenové ponuky ale aj záväzky firmy....

Dodacie listy

Jednou z povinností vyplývajúcich zo zákona je nutnosť vyhovovania dodacieho listu pre odberateľa, ktorý je považovaný za účtovný doklad a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti potvrdzujúce objednanie a dodanie tovaru a služieb. Systém dokáže...

Evidencia zákaziek

Umožňuje viesť podrobné informácie o zákazke, od jej plánovania, nacenenia, cez objednávku materiálu na zákazku, jej samotnú realizáciu, evidenciu technologických postupov a pracovných výkonov, až po protokolárne odovzdanie zákazky. Hlavné...